21/10/10 (B574) Un lecteur nous adresse une poésie Afar … que nous publions à sa demande.

Akeerá dabqinnaa, cokmi booxáay ?

Qafar kee Akeerá fanat tanim qajaba
Ma taamitan, cugayyó m’aaban
Cagur edde abba haanam malon

Ken num lacak inki loyna sinniimih
Buxat inki barráy musaan le leemih
Geri kaa ramadah kak igma maalu ikaah
Gaddaliy gaba xeeri ceela yoobbeenik

Yaaxigem mali, yaaxigem ceelaah
Sumaq sinniih, giddi boola elle lem aaxaguk
Yaceem barak laqoh akeerá kah xinta weeló

Kah yanim safaraay barak laqoh abam xinta
Geya way ma taamita, barittó qeexaaxah
Yagdubem mali, elle yan faagel diikó qambaala

Isih m’aaba, edde asam mali atcatak
Maca- xiqtá garaysa abtó yoobek way
Ibah aydumal gexe weeh
Gexe num kak aabbe wee baaxó
Tutaan lik xikcáay hangi tibbixem

Sabticil loowaah, tayse baaxó akeerá iyya
Yableh iiy, sinam eelli haytam elle lem baana
Ma tanaay tanim hinna iyya yable manók

Bayó way yani waagisam sugteh
Xixxibaané fayisak kulsa bahsiisam qusba qaada
Sali kas mirac yekkeeh, suge kas banoyseenih
Tuk tú tan way, tutaan li yakkalem manók baxxó le

Nabam hinna, amah tutaan li cassaaba
Akeerá illacbó, manó elle tan dabqi hinna
Migit yakke numma akke waa celsis
Ma yariddiqaay ma yandabba yewqe rooci

Akeerá mandabbaay rooci yawqe saaku taban
Teetil lac duwak ma raaqan gaddi habba foyya
Suluw itta lee leh iyyaanam mangacanna

Aninnaan im inak abba leeh, amah nagrah afkana
Baaxó way naharaay, akeera tet sarra
Takkay ik xaleyna kak yaasen xayló waddimtaa ?
Cubbusâ may, luk sugan kasat aban yaasá finqa maay leeh ?

Es qelaagisuh, num faxxa haa yab abaah
Bakar bakaara tutaan li nummaysam
Igma sin hinna, yab urri yab kee yembi yaabah yan
Ama meekisaanam urri yaabannaa, yembi yaabaay ?

Y.Mohamed Bouha