25/11/2011 (B631) Un lecteur nous envoie un poème en Afar, écrit pour honorer le nouveau Sultan, intronisé la semaine dernière.

Ta xaqam le toobokoh foocal, yaabu waam
Sooniteh masugiyyoy, yallah alfayda.
Ittah aabakuk, ittak, iggimat sugneh
Toobok’itta barissa, temqo nee bahteh
Nee garassem asaaku, canfaxe reeday
Sidiica kaalibik sollam, k’ayro tekkeh
At’inki nee garassam keh, sublal oobay
Reeda kol tamaqay, tanim fan addunyal
An kalol gad abam sabanna yok celtah
Wade’lle baaxol gad sabannah abah
Madqah abba yanih, wacarriyak yaaba
Yo’dniseenik usun, gadah tiya’xceyyok
Gambelih iba ruubay, geedanah seecay
Amqas’oobbeh emeetek edde ken seecay
Guuma diggi hayay, gadah yoh axgaaga
Yalli ne’lle gineh, ni gub sidiic’aamo
N’aagatak nan asaaku, cundubul nanno
Konnabaksa kalol, mataaka maabbiyyo
Assamaq le makaftay, ah cayi guubu
Arciba’ttek away, kol affigiddeyyok
Aakamal qafar ummattey salaamaqle
Abba ceela baxat, qafar nabam yabtah
Ceelo muumay, kay abto loonum alfayday
Ta guddaaqal, ummatak naba num sugeh
Duddu ham, qafar ummatah, meqem gaaxeh
Qidik qisil mabaxsinnay engela’yyeh
Qarradak soro kah yeceh kuran barseh
Ina gurrah, racmatay gune luk sugeh
Baday barril, wagriseh cabe toobokoy
Islamah nannok, cugga lih wagara’yyeh
Itobiya’nkim elle’ttem, n’abba kinnih.
Waara num mayanay dagelti kaa beeteh
Yalli kaah qaf abay, akeera kaal tamqay
Gannatal, figi way, nabii xaquk kaa haay
Racmatay meqe rabbi, rabba nek’tteemih
Migaaqay elle nontobbel baxsimennoh
Ni qaaday ayti kah bahnem, miqmariinoy
Qafar migaaqal itritnam, moddaqiinoy
Itla takke qafar, dumaak le misliino
Abba nagre baxah, tuduure qarkayto
Osle kak meqe num, mabaaha mexkablo
Ayti nek taabbem, sayyo rubta qiliilo
Ko’lle saarisnam, unkuleeni malaabo
Targideh ku dokon, dudub’tta dikkiiroh
Kassow abnuh ugut, kak abba heem laaqo
Baaxo hinna, qaraanak oobiseh dorro
Itla take qafar, bicisse koh temqo
Canfaxew koh ugutte, booruy ummuuno
Irgisat bila leh, digiifa lem bahneh
Able ween qaxa leh, badak cibix bahne
Ragragat sasac itta, sayyo maagosneh
Dokon migaq lem axgaagak, dokla bahte
Saqduwayti le lac, dibaali gadd’aabeh
Idoola kaadu dokkoowak, nee matarteh
Ko’dde qamballam canfaxew kibu takke
Baxsak engela nek’yya, tu-mabul fannah
Wiil yenek wagara’yya, qakli kok fannah
Iggimak barita’tta, maxco qamballah
Rasuh qedaddo yaymaaqe, malsi fannah
Qaalamal rasi kah yanim, demokraasiy
Assamaq le siyaasay, sahda tayfoofey
Wadir raaqay, kah naxixxibe nek kalay
Bisoh-maxcot, koo waginnam at’eexegay
Dalka n’aamo bayissam, igma koo hinnay
Ulla nek golit edde, calwayah rabtah
Yoobok’urri miniinih, ambaxuk xiinah
Diwa’lle tan dakaatir kee, dayla fanna.
Sugte labha manacnisay yanit yaabah
Qafar siyaasah abbobtik weeqa mayyuk
Canfaxew mala, sugte labhat esgellay
Ittalih malisay, rasuh meqem dooray
Neh meqeemil af angaluk, ni makk’aabay
Sumaaqil kee canfaxel rasu naamanay.
Inki feera, matanfiqay, tu koh mabta
Num edde yagdubem taama, koona feera
Qale’dde yaggilem duudam, koona feera
Wonna kaadu saqolti, tengelek, tayseh
Titta geyte saqolti, baaxo taymaaqeh
Inkim itta saqolti, sahda tayfoofeh
Taturte baaxo, qikbaarih, kulsa bahtek
Qaku lem catay, qokol tittah ekkiyay
Qandayat lino labha, sitta quuktaamay
Tacbudah, bagu tangalay, ras’abbobti
Qafar ummatat, kalo taarik, muxxo leh
Naaxigeh, kalol, ayti lem dumaak sugtem.
Anu woo marak, ta kellaaqol, num kasah
Gad abak yeneh, tolaytu may num sugeh
Cibaara kee, tu-mabul, le numuk teneh
Kediinu kee, gad sabannah, abak manaay
Ummatah gita fiiriseh, badik waaseh
Iyya qangara kaak, cadiis xaqam teelleh
Kalo tikki’ttam, ta num diifuh luk teneh
Koona misli, tolayti yab maburtinnay
Koona misli gadal, yanih fanah waaseh
Gad xiqam, ni makaaban aaxaguk sugteh
Gad xiqam, dumi misli derre maabinna.
Tolayti yab, uxih’yyaanam, finqa makkoy
Feera ruubah akeerah addak ummuuna

Tolaytu kinniyoh maxcay, kaa kataatah
Tibbissak raageh, y’af tasaaku masahtay
Yaaba yok’yyeh, amoyti farmoh rube
Amoyti qangarah caddih, booxal oobek
Axcem ankacisay, sin akkalah yaabak.
Xiinik ambide kal, tanim mayablaanay
Daffeyak cede waytek, edde soolaanah
Tibba koh bice wayta, saaku yaabaanah
Tibba gabbateh immay akke yoh cinteh
Yanit mayaabina’yyaanam yoh matakkay
Baleltu yaabulah maabay, bahra mayyu.
Yaabak ixxiga yoo, gadat maculsinnay
Semhadak kasah ayse, hinna kah yaabam
Yi toobokoh gadal warsam, akkaleemiy
Meela fan mala baaha, mayyu malmaaluy
Qadoomuy able warsakal, qaddi mayyu.
Numma haxxise week, dirab mabilsiyyoy
Cakki faxxa yi wanna, baatil aymissah
Sahda yanqibeleh, yanik madaggaaway
Meesitaamah, umaanek, an meqeh maxcay
Taysem edde xageyyo, hinna yok dorroy
Num elle faylisam l’abtoy yanfiqeemi
Yaaba yab, bagi qakli lem mabursuttay
Bagi gonna lil, yi yab gandiy xibcino.
Kah mododnem asaaku, farcatay temqoy
Amoyti reeda sugteemiy, raagte wagro
Elle nangale guubuy ah ni qarkayto.
Abba waanam, umanse, kok macerritta
Abba waa mari, calwayak mayaffoofa
Abba loonum, adaadarut maxiinaanay
Abba gee mari, gar geyah, ceyak yawqeh
Rufto bahtam, af elle yangal’abbiinuy
Ummatak bagi yengelek, migaq soolah.
Sahda yalli gin’ayrook, abba haysitteh
Aluwwe kinni kah xintam, abba leemiy
Xuune kinni mirac leh, wonna diidaaley
Malab bicissu kah duddam, abba leemiy
Alay sahda, tengelek wadir abba leh
Rasi tikki’yyam, saqolti kee abba leh
Abba koh tu xiqah, saqal tu kok yableh
Ta nammayih gubak yawqem, num raba’yro
Num igmaamat, barte kal, tu mayagdubay
Yaaxigeenim abaanam, assamaq leemiy
Abukraqtiy, naaxigem fanah ufkunek
Qafar xaylo, Kulli caagidih abba leh
Af elle yangalen madqah, abba haanah
Xintol itta geyaanah, abba kah haanah
Meelah abbay, kedo saqal makaabankuy
Wiil yenek naharat, qafar mirac haytah
Baddah abbay, dor’abba, buqre massossah
Arhoh, abba yaceen, safar beyah gacsah
Fiqmat abbak, qafar migaaqah, eebo’ttah
Xaasigah caxa kinni, abba le’yyaanah
Xaaguh abba taceem dibuk qafar xayloy
Qafar xaylo, kulli caagidih abba leh
Abba sinnim abaanamak, dumaak raqneh
Abba loonumut assamaq, yanim geyneh.
Yab inki qangara’yyoonuh, yafgideenih
Woo tiya’xcu, hamalladah yab eymeggeh
Yaabam edde faxam, ta booxal inkittoy
Woh abbiinuy, ummat elle beyan gitay
Saqoolannuk, tu-mabul liyok, oobbiyay
Abba kak’yyaanam tu’lle solta rakiiboy
Fiiruk abba le taama, yaaba, geysiisiy
Ummat elle beyaanam, inki geysiisiy
Abaanamak sabab warsam, kaa wagittah
Elle yafkunen inna, kaad’usuk warsah
Anni yaysek, aba’yyah, fardi yascasseh
Aba’yyaamat, yangaleh, naharat gaca

Abba way dokonuk, niyat tanim yableh
Sih mataqbay, taqabtem umman ilsiisah
Ken niyay, bagu yaaxigeh, ken ilsiisah
Cal kak aaxige wayta, labha milsissay
Rasu teegemek, saqoolanni kok bayah
Atu teegem’urri koo wonnal, yaagimeh
Abba xiinek, is’ummatih malat xiinah
Semhadak xiso kah, bokooke wayta’nnah
Tu’lle tayse gititte, gurrusak xiinah
Semhadak mariy inna leh, mariy kas leh
Elle yayse’nnah, abba faylisa num leh
A num burtah, gersi num, sahitak beyah
Nummah abba, numuy, le caalatal quuka

Dokon niyatte gub beytam, abba kinnih
Nummah abba, niyaate waan, rasul ken haah
Aaxaguk suge waan, maqaane ken yafqeh
Tamaat’ayroh, nummah abba bicat sugah
Tu-mabul leh, ras’able waam, dibuk yableh
Is’ummatak bacaltaagay, boola waasa
Sinam bohoy le saakuuna, yaabah abbay
Ummatak niya taggilem, suneenah haah
Dite fanat tan ummattah, diifu yakkeh
Cabu waa dabaanah ilsiisah, toobokoy
Baaham ayti kumay, rasuh kibal yakke.
Abba kak’yyaanam, tu’lle solta rakiibo
Saqoolannuk, qandayat tanim aamana
Ittin aamana meela, kah lem ossobbay
Yaaminen numuk oggolan, saqoolannuy
Teemeneksa dokon, kay amri kattattah
Akkalah baxa kol, qafar dumaak haytah
Amxaqah, rasi kot, koram biso daabay
Aamanah ku dokon, kol itritak rabtah
Saqoolannuk, qandayat tanim, aamana.
Aaman inki barat mageytimay raagah
Y’oomenah rasi koo, mayaamina’nk’ayrot
Num elle taaminem meela, yanfiqeemiy
Ku yab meexak, abtam umman agaaradak
Aamanuk rasi maacisa, ku taamal koo
Meela teemene num, is’aamanuk xiinah
Is’ummatal kibal l’abba, ligdo baahah
Anni yayse, is’ummatal malah baahah
Abinnaanim, ell’aban gita fiirisah
Faxaanam elle geytimtah, gurra warsah
Tamaateemih, maknayay bica luk sugah
Xisoh enni’ttam, maboolaysay gablusah
Abba deqsita num, mohoodo yascasseh
Elle tafkune kaalib, ummatah warsah
Yaabek amri qaduk yaceh, waxag miyya
Abaanamih, sabab warsam, kaa wagittah
Abba haamak, is’ummatal cisab gacsah
Aamanah, rasi kol yaceem saqoolannuy
Kol cabeenim amaanatay, mabaysaanay
Dacrisaanah, amaanatat, madigraanay
Marin lac aswaytoh, kol caban midiriy
Udurrutah, le num beetah, kum matakkay
Saqoolanni, aswah inna, marin lacay
Koo mafanna tamaate saaku gacsaanah
Baaxo bayse kalah, ibat cabaanam leh
Calgeyak, cabe wayte reeda, kot taameh
Calway ellecabot le, cubbi kah weenim
Abba kak’yyaanam tu’lle solta rakiiboy
Nummah abba, ras’ummat inki waadol haah
Buxah iisi’yyeh, buxak teyna, mayrasay
Taamah, ixxiga mango num, nahaarat haah
Mekla massah abbah, qadaalatal yaabah
Woo maqaane mabaytay, elle tandarreh
Kay baxih baxi, galto kak geyam kinni.
Woo xaqam leh umaane, kaadu kaah sugtah
Usuk baahem, kay baxih baxi, yagdiyeh
Qidem yeellek, kay baxih baxa, kah rabah
Abba kak’yyaanam, tu’lle solta rakiiboy
Saqoolanni, qellu sinni qalaama leh
Abba qellu maliy, abam maqellittay
Sinaamah inki yambulleh, bayya miyyay
Is’ummat elle geysiisah, tibba maabay
Yab xiqam leh, rasu’llih inki yaabaanah
Isih yaabah, abba semhada yaabisah
Ummatak bagu wagtah, ‘yyaanam ankacsah
Ken niyat tanim aaxaguk, ken abbootah
Abba kak’yyaanam, tu’lle solta rakiiboy
Le baaxo kee, abba dadlisah ummatay
Dadal yakkuh, tu’lle bicta, wahan xisah
Issih yakkuh, abba kaadu, bicat sugah
Wohik geeral, baaxoh ummata dadlisa.

Targiqem’ke gileytat, af gabah haanah
Semhadat, gileh innah, af gabah haanah
Dokon samalso gee waytek, af mabahtay
Af gabah dokonut, meq’abba yayyaaqeh
Abba samlise labha, way maboolattay
Abba kak’yyaanam, tu’lle solta rakiiboy
Abba sahda maburta, yassakaxxeem leh
Konnabay koh abaana, keenih abtaamay
Caddi sahda abeksah, kaah aban caddiy
Giffi’yyaamah is’ummatah, yaqunxeem leh
Umam maxcuk, umman arraba dacrisah
Migaq dacayri kaal lekal, derre maabay
Isi’lle qeemitan weelok, waali yayseh
Xagar xagoy, cami yaabak, is dagiirah
Abba kak’yyaanam, tu’lle solta rakiiboy
Taamitah, yani cubbusah, tanim meexah
Yismitek gamadal, faxam tahiimi’yyah
Isih cawlah, baaxoh ummata cawlisah
Foyya hinnay, abaamat orbisam murtiy
Abba haamat, agaaradam bisohmaxcoy
Foore waa mari, finqitah, wadiroowah
Abb’isi’mmattak, ekkiyay, dadala’yyah
Taqbe num tu xagah, tutaan tu kot mossa
Abba yoomek, is’ummatal deber yakkeh
Yemqek abba rasuh, qedaddo yaymaaqeh
Yanim fanah, bisohmaxcoh yangicilleh
Yanim fanah, xiqaamal kaa faatitaanah
Raba’yro, kassittaanam kaak, yugdubeemiy
Kay maqaane kasak, sahaada rookittah
Gannet orbu, sahaada, yalla kaah xaaqtah
Rabba’yyek, meqe num, cabam rasul rookay
Umuk sugek, rabeynal kaak wallitaanah
Xaylo kinni maweqtay, kaah marookitta
Is’ummatih malat xintam, nummah abbay
Saqoolanni, racmatay gune loonumuy
Saqoolanni, baatilih, qaf’abaanamay
Saqoolanni, boola yasturu yaaxigeh
Saqoolanni, kulsa lem deberit mahay
Saqoolanni, is makicna, mafaylisay
Saqal takkem, sahda kicni, meqem faxe
Ummatah tu xiqoonuh, abba yakkeenih
Tu xiqik, naharat, tanim, sinam kacnuy
Abba koh tu xiqam, guney xuwaw leemiy
Saqoolannuk, toobokoy, tamah akkaleh
Qandayat gace num, qaduk wagittaamay
Abba yekke numul, tanim, ta mixxaagoy
Siyaasah abba yekkek way, kaa wagittah
Makaabaninno yaalleemih, kaa wagittah
Fiqmat abbay, xiso saqal, wagittaamay
Ta mixxaagok, qaskar abba makorsitay
Daalah abbay, buxa saqal, wagittaama
Ta xaqam le toobokoh foocal, yaabu waam
Sooniteh masugiyyo, yallah alfayda
Yi toobokoy, sin ankactuh gadda gacsah
N’abba yekkeh, amoyta kak mahawweenay
Reeda kaal tamaqay, yanim fan addunyal

CASAN MACAMMAD CASAN (PILOT)